Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego www.kapitanbiuro.pl

I. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego (Usługodawcę) pod adresem internetowym www.kapitanbiuro.pl. Sprzedającym jest firma Partner Premium Salata Sp. j. z siedzibą w Płocku, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090090, zarejestrowana pod nr NIP: 7740014505, REGON: 610169741 zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Graniczna 46, 09-407 Płock, adres poczty elektronicznej: sklep@kapitanbiuro.pl, numer telefonu kontaktowego: 666 090 100 (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika operatora).

1.2. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.kapitanbiuro.pl.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie i Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

II. Definicje.

2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.z 2019r. poz.1145 ze zm).).

2.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

2.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2.9. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym kapitanbiuro.pl.

2.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Partner Premium Salata Sp. j. (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Graniczna 46, 09-407 Płock) wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090090, zarejestrowana pod nr NIP: 7740014505, REGON: 610169741, adres poczty elektronicznej: sklep@kapitanbiuro.pl, numer telefonu kontaktowego: 666 090 100 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

2.11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2.13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

2.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r. poz. 287 ze zm.).

III. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych.

3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

3.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

Korzystanie z Konta możliwe jest po zarejestrowaniu się na naszej stronie. W Formularz rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/ nazwa Firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło do konta. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy Firmy oraz numeru NIP.

3.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Usługobiorcę pierwszego produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzenia dokonania zamówienia. W Formularzu Zamówień niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko/ nazwa Firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży tj. Produkty, ilość Produktów, Kwota za zakupy, miejsce i sposób dostawy produktów, sposób płatności. W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy Firmy oraz numeru NIP.

3.1.3. Przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym – Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

4.1. Odpłatność:

4.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.1.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podawania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kapitanbiuro.pl lub pisemnie na adres: Partner Premium Salata, ul. Graniczna 46, 09-407 Płock.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

4.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

4.2.1. Komputer z dostępem do Internetu.

4.2.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

4.2.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej.

4.2.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.

4.2.5.Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży.

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.

5.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

5.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

a) Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

b) Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

c) Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

d) Link do niniejszego Regulaminu.

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub fakturą VAT, dołączaną do przesyłek.

VI. Sposoby płatności.

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy ING Bank Śląski nr rachunku: 74 1050 1230 1000 0090 3037 6132 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, natomiast wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia).

6.1.2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).

6.1.3. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego – Przelewy24.pl – o dokonaniu płatności przez Klienta natomiast wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

6.2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

6.3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi agent rozliczeniowy:

Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 oraz wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 4 500 000,00 złotych.

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy.

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (ryzyko utraty towaru ponosi Klient).
7.1.1. za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (ryzyko utraty towaru ponosi Klient).

7.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://kapitanbiuro.pl/cms/7-koszty-dostawy .

7.3. Termin dostawy – na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:

7.3.1. Czas kompletowania Produktu wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.3.2. Czas dostawy Produktu:

a) Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

7.3.3. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VIII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.

8.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
8.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w serwisie internetowym).
8.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy: sklep@kapitanbiuro.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.
8.2.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
8.2.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.3. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.

IX. Odstąpienie od umowy.

9.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi oraz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep kapitanbiuro.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać poniżej.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży).

9.5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.7. Towar należy odesłać na adres: Partner Premium, ul. Graniczna 46, 09-407 Płock, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

9.8. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9.9. Klient jest zobowiązany ponieść koszt w przypadku produktu będącego usługą, której wykonanie – na wyraźne żądania Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

9.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty grawerowane, personalizowane produkty, pieczątki).

X. Tryb postępowania reklamacyjnego.

10.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

10.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kapitanbiuro.pl lub też pisemnie na adres: ul. Graniczna 46, 09-407 Płock. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Graniczna 46, 09-407 Płock.

10.1.3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta w terminie nie później niż 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

10.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

10.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy:

10.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@kapitanbiuro.pl lub pisemnie na adres ul. Graniczna 46, 09-407 Płock.

10.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

10.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

10.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. Postanowienia końcowe.

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

11.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3. Rozstrzyganie sporów:

11.3.1 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

11.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XII. Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektronicznego.

12.1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

12.2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

12.3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

12.4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

PUNKTY ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU:

  1. PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Przemysłowa 31, 09-400 Płock
  1. Remondis, Przemysłowa 32, 09-400 Płock

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: Pobierz


Śledź nas na Facebooku