Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu Internetowego kapitanbiuro.pl

(obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

I. Postanowienia ogólne.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Partner Premium Salata Spółka Jawna z siedzibą w Płocku, wpisana do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090090, NIP: 7740014505, REGON 610169741, tel. 24 264 10 50, adres e-mail: partnerpremium@partnerpremium.pl zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
2. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Administratora danych osobowych osób korzystających ze sklepu, w tym jego witryny.
3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Administrator oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje odpowiednie procedury chroniące przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych, zgodnie z wymogami zawartymi w RODO.
6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://www.kapitanbiuro.pl/Regulamin.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych osobowych.

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2. Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:
– wykonania przez Administratora umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w ramach Witryny Sklepu lub aplikacji mobilnej Sklepu i udostępnienia internetowego systemu zamawiania produktów oferowanych przez Sklep,
– sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
– prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z przepisów prawa,
– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
– prowadzenia korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Administratora.
3. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, z których korzysta Administrator w celu obsługi Witryny lub aplikacji mobilnej Sklepu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, podmioty świadczące usługi dostawy lub zwrotu produktów oferowanych przez Sklep (dostawcy, przewoźnicy), w tym w ramach rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy, podmioty świadczące usługi prawne, hostingowe lub usługi marketingowe na rzecz Administratora oraz podmioty świadczące usługi zapewniające przyjmowanie płatności przez Administratora.
4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. Podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz bankowych nie działają wyłącznie na polecenie Administratora i sami ustalają cele i sposoby wykorzystywania danych osobowych Klientów. W tym celu należałoby zapoznać się z Polityką Prywatności danego podmiotu.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):
imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Brak podania tych danych uniemożliwia zawarcie umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
7. Klient składający zamówienie w Sklepie podający w adresie dostawy dane osobowe innej osoby niż Klient, oświadcza, iż poinformował osoby wskazane w zamówieniu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie.

III. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich usunięcia.

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, Usługobiorcy przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorczego, w momencie gdy Usługobiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@kapitanbiuro.pl albo pisemnie na adres Administratora.
5. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy.

IV. Polityka „Cookies”.

1. Czym są pliki „Cookies” ?
Pliki „Cookies” (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach Użytkownika, odwiedzającego naszą stronę Sklepu Internetowego. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić.
2. Cel wykorzystywania plików „cookies” oraz zasady korzystania z nich.
Pliki „cookies” używane na stronie internetowej https://www.kapitanbiuro.pl pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z niej. Nasza witryna https://www.kapitanbiuro.pl, jak wiele innych witryn internetowych, korzysta z plików „cookies” z wielu powodów, np.: aby dostosować naszą stronę do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronie oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też, niniejsza polityka dotycząca plików „cookies” odnosi się zarówno do typowych plików „cookies”, jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików „cookies”. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików „cookies” za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików „cookies” – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
3. Rodzaje plików „cookies”.
W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
– „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
– pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
– „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
– „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

V. Postanowienia końcowe.

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W szczególności, wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji danych, logowania lub dokonywania płatności poprzez operatorów systemów płatności) zabezpieczone są zaawansowanym algorytmem szyfrującym w postaci protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zastosowanie szyfrowanego połączenia pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem dokonującym zakupu, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są dane Użytkownika i informacje o jego zamówieniu.
3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
– Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
– Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
6. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej pod adresem: sklep@kapitanbiuro.pl.
7. Niniejszy dokument regulujący politykę prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastępuje dotychczasowe zasady w zakresie polityki prywatności.

Śledź nas na Facebooku